משלוח חינם להזמנות מעל 800 ש"ח

תקנון האתר (תנאי השימוש)

כללי

1. החברה – חברת "הדס וערבה עיצוב אומנות יצירה" (להלן : "החברה").

1.1. האתר – "www.hadasvearava.com", (להלן : "האתר"), מופעל ע"י החברה ומשמש כאתר מסחר אלקטרוני לרכישת מוצרי ריהוט ונוי לבית.

1.2. הכתוב בתקנון האתר חל על כל גולש/ת באתר, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3. לחברה הזכות לשנות את תנאי השימוש בתקנון זה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.4. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואין החברה ו/או האתר מחויבות לפי התמונות. החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק שרות הדומה לתמונות ככל האפשר.

1.5. כל המחירים המופיעים באתר כוללים בחובם תשלום מע"מ כדין, והינם אינם כוללים דמי משלוח

1.6. תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר בכל צורה שהיא, באמצעות מחשב, מחשב כף יד, מכשיר סלולארי וכל מכשיר אחר.

1.7. הזמנת מוצר ו/או שרות מהאתר, מהווה הסכמה לכל התנאים וההגבלות המפורטים בתקנון.

1.8. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את השרות המוצע על ידה באתר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בלא צורך בהודעה מראש, לרבות שינויים במבנה האתר, זמינותו ותכניו, ו/או כל מוצר או שרות המוצע על ידי החברה באמצעות האתר.

1.9. המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין שינויים של האתר, לרבות תכניו, ו/או תקלות שעלולות להתרחש באתר, ובשרות המוצע באמצעותו.

1.10. החברה היא בעלת הזכויות היוצרים באתר, לרבות שמו, תכניו, עיצובו, וכל תוכן אחר שבאתר המשמש לפעילותו.

1.11. השימוש באתר ע"י המשתמש, מהווה הצהרה כי המשתמש קרא ומאשר את תנאי השימוש באתר זה, ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה, טענה או דרישה כנגד החברה ו/או האתר. המתנגד לתקנון זה מתבקש לא להשתמש בשרותי האתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שרותים.

1.12. כל המידע ו/או התכנים המופיעים באתר, לרבות עיצובים, איורים ועוד, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או האתר.

1.13. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מהווים רכושה הבלעדי של החברה ו/או האתר ואין לעשות בהם כל שימוש מכל סוג ללא קבלת רשותה של החברה בכתב ומראש.

רכישת שרותים ו/או מוצרים מהאתר

2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי השרותים ו/או המוצרים, לרבות עלות דמי משלוח, המופיעים באתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מראש.

2.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים ו/או הנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל אמצעי תקשורת העומד לרשותה, לרבות שימוש במידע אותו מסר הרוכש בעת השימוש באתר. באם בחרה החברה להציע הנחה ו/או מבצע בכל אמצעי תקשורת העומד לרשותה, רשאית החברה להפסיק ו/או לשנות ו/או לבטל את המבצע ו/או ההנחה בכל עת שתבחר, לפי שיקול דעת הבלעדי של החברה.

2.2. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים שנמסרו ע"י המשתמש באתר, אלא בהתאם לתנאי שימוש אלה.

2.3. במידה והרוכש מוסר פרטים שגויים ו/או חסרים, ההזמנה לא תבוצע ע"י חברה, ובנוסף אין החברה חייבת לספק שרות ו/או מוצר במקרה כאמור, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה או האתר.

2.4. החברה תראה באישור סופי של הזמנה, רק לאחר ובכפוף לחיוב כרטיס האשראי של הרוכש. בנוסף, מועדי המשלוח יחושבו אך ורק ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי.

2.5. מובהר בזאת כי בעת הספקת המוצר לרוכש, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחות בעל הכרטיס ו/או הצגת ת.ז של בעל הכרטיס ממנו התבצעה הרכישה כתנאי למסירת המוצר ו/או הספקת השרות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2.6. האחריות למעקב על ביצוע התשלום חלה על הרוכש בלבד, והחברה לא תודיע על מקרים בהם לא אושרה עסקה ע"י חברות האשראי.

2.7. במידה ועסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי של הרוכש, עומדים לרשות הרוכש 5 ימים ממועד ביצוע הזמנת המוצר/שרות להסדיר את התשלום מול החברה ו/או מי מטעמה. באם לא עשה כך, תראה החברה את העסקה כמבוטלת.

2.8. החברה מצהירה כי אין היא חייבת להחזיק את כל המוצרים המוצגים באתר במלאי. במידה והוזמן מוצר אשר לא קיים במלאי האתר, בין אם הוא מופיע באתר ובין אם לא, תבוטל העסקה והחברה תשיב ללקוח את כספו. מובהר בזאת כי במקרה שכזה, מובהר לרוכש כי בכל מקרה שכזה לא תהיה לו טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

ביטול/שינוי עסקה

3.1. מובהר בזאת, כי המוצרים ו/או השרותים, המסופקים באמצעות החברה, ומיוצרים באופן פרטני ואישי בהתאם לדרישות הלקוח, לא ניתנים לביטול ו/או לשינוי לאחר ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח.

3.2. במידה והלקוח ביצע הזמנה, וההזמנה טרם הוכנה/הודפסה, רשאי הלקוח לבטל את הזמנתו, בכפוף לפנייה בכתב למשרדי החברה, וקבלת אישור טלפוני ו/או בכתב כי הודעת הביטול התקבלה ע"י החברה.

3.3. במידה ועסקה בוטלה ע"י הלקוח, בכפוף לאישור ביטול העסקה ע"י החברה, ישיב הלקוח לחברה את המוצרים המוצגים בהזמנה שבוטלה, וכל עלות הקשורה להחזרת המוצרים למשרדי החברה, ישולמו ע"י הלקוח.

3.4. במקרה של ביטול עסקה כאמור, ישלם הלקוח דמי ביטול בשיעור של 10% מערך ההזמנה, או 150 ₪, הנמוך מבניהם.

3.5. במידה והלקוח זכאי בהשבת כספו, תזכה החברה את החשבון אשר מופיע בפרטי ההזמנה שבוטלה. במידה ולא ניתן לזכות את החשבון מכל סיבה שהיא, תעמוד ללקוח יתרה ("קרדיט") באתר החברה, אותו יוכל לממש בכל עת לרכישה באתר.

3.6. החזרת מוצרים תתבצע כאשר המוצר באריזתו המקורית, חדש, וחסר כל סימני שימוש ו/או נזק, בכפוף לצירוף חשבונית מקורית בלבד.

3.7. החזרת מוצר תקין כאמור, שלא נעשה בו שימוש, תתאפשר עד 14 ימים מיום קבלתו.

3.8. כל האמור לעיל כפוף לחוק הגנת הצרכן – התשמ"א 1981.

מידע ופרטיות

4) ביצוע הזמנה, מהווה הסכמה מצד רוכש השרות ו/או המוצר כלפי החברה ו/או האתר ו/או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אשר נמסר לחברה, ע"מ לספק לרוכש מידע, מוצרים ושרותים הקשורים למוצרי החברה.

4.1) החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמה רשאי לעשות שימוש במידע לעיל אשר נמסר לחברה לצורך סקר שוק וכד'.

4.2) החברה והאתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים ע"מ לשמור ככל שניתן על סודיות המידע. החברה לא תמסור פרטים אישיים, למעט דרישה ע"פ צו שיפוטי, או בהתאם לכל דין.

4.3) ביצוע הזמנה מהווה הסכמה מצד הרוכש כלפי החברה ו/או האתר, לוותר על כל טענה, דרישה ותביעה בגין השימוש במידע לעיל, לרבות טענות לפי חוק הגנת הפרטיות – תשמ"א 1981, וחוק המחשבים – תשנ"ה (1995).

4.4) באתר רשאי לקנות כל אדם מעל גיל 18 שנים או כל תאגיד רשום בישראל.

אספקה ושילוח

5. דמי המשלוח המופיעים באתר, יגבו בעת ההזמנה בנוסף לתשלום בגין ההזמנה.

5.1 החברה ו/או האתר אינם אחראים לעיכוב ו/או איחור, לרבות אי הספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או כל ארוע שאינו בשליטת החברה ו/או האתר, לרבות אך לא רק שביתות, אסונות טבע, תקלות טכניות, והגבלות שהוטלו בעקבות מצבי חירום (לרבות וירוס "הקורונה").

5.2 הספקת המוצר תבוצע לכתובת שנמסרה בפרטי ההזמנה בעת הרכישה באתר.

5.3 זמני הספקת המוצרים כוללים אך ורק ימי עבודה, קרי, א-ה. למען הסר ספק, ערבי חג, ימי חג וימי שישי ושבת אינם כוללים.

5.4 זמני הספקת המוצרים הינם עד 14 ימי עבודה, בכפוף לתנאי השימוש וכמובן שנעשים מירב המאמצים לספק את המוצר בהקדם.

5.5 יודגש כי הגשת פרטים כוזבים, היא פעולה המהווה עבירה פלילית, והעושה זאת צפוי לעמוד בפני הליך משפטי ו/או פלילי.

5.6 יודגש כי חלק מתוך המוצרים מיוצר על ידי ספק ייצור צד שלישי, דבר זה אינו גורע מתנאי החזר המוצר וכל התנהלות משתמשי האתר הינה אך ורק כלפי החברה.

החברה שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך. החברה תבדוק את התלונה, יחד עם יצרן המוצר ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

אחריות המוצר 

החברה שואפת שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר.
למרות זאת, ייתכנו מקרים בהם יתרחש ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים.
במקרה כזה, רשאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך.
החברה תבדוק את התלונה, ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר,
לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה אינה אחראית על כל נזק שיכול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים .

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יובהר, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

החברה אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם באחריות הקונה וניזוקו כתוצאה מהתקנה שגויה.

 

בכל מקרה בו חבה החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה
לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.


שונות

6.1 כל מחלוקת, פרשנות, תביעה ו/או טענה הנובעת מתנאי השימוש לעיל, תעשה בהתאם ובכפוף לדין החל בישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית היא בית המשפט המוסמך ב(אשקלון).

6.1.1 ניתן לייצור קשר דרך האתר או דרך פלאפון 0545684400

6.2 שמות הפרקים של תנאי השימוש הם לתנאי נוחות בלבד, ואין לראותם כמחייבות ו/או מסייעות בפרשנות תנאי התקנון.

תקנון האתר (תנאי השימוש)

 

כללי

 

1.           החברה – חברת "הדס וערבה קישוטים לסוכה" (להלן : "החברה").

1.1.           האתר – "www.hadasvearava.com", (להלן : "האתר"), מופעל ע"י החברה ומשמש כאתר מסחר אלקטרוני לרכישת הדפסים שונים ודקוריציות לבית ולמשרד.

1.2.           הכתוב בתקנון האתר חל על כל גולש/ת באתר, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.           לחברה הזכות לשנות את תנאי השימוש בתקנון זה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.4.           התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואין החברה ו/או האתר מחויבות לפי התמונות. החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק שרות הדומה לתמונות ככל האפשר.

1.5.           כל המחירים המופיעים באתר כוללים בחובם תשלום מע"מ כדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

1.6.           תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר בכל צורה שהיא, באמצעות מחשב, מחשב כף יד, מכשיר סלולארי וכל מכשיר אחר.

1.7.           הזמנת מוצר ו/או שרות מהאתר, מהווה הסכמה לכל התנאים וההגבלות המפורטים בתקנון.

1.8.           החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את השרות המוצע על ידה באתר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בלא צורך בהודעה מראש, לרבות שינויים במבנה האתר, זמינותו ותכניו, ו/או כל מוצר או שרות המוצע על ידי החברה באמצעות האתר.

1.9.           המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין שינויים של האתר, לרבות תכניו, ו/או תקלות שעלולות להתרחש באתר, ובשרות המוצע באמצעותו.

1.10.       החברה היא בעלת הזכויות היוצרים באתר, לרבות שמו, תכניו, עיצובו, וכל תוכן אחר שבאתר המשמש לפעילותו.

1.11.       השימוש באתר ע"י המשתמש, מהווה הצהרה כי המשתמש קרא ומאשר את תנאי השימוש באתר זה, ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה, טענה או דרישה כנגד החברה ו/או האתר. המתנגד לתקנון זה מתבקש לא להשתמש בשרותי האתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שרותים.

1.12.       כל המידע ו/או התכנים המופיעים באתר, לרבות עיצובים, איורים ועוד, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או האתר.

1.13.       כל זכויות הקניין הרוחני באתר מהווים רכושה הבלעדי של החברה ו/או האתר ואין לעשות בהם כל שימוש מכל סוג ללא קבלת רשותה של החברה בכתב ומראש.

 

רכישת שרותים ו/או מוצרים מהאתר

 

2.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי השרותים ו/או המוצרים,  לרבות עלות דמי משלוח, המופיעים באתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מראש.

2.1.  החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים ו/או הנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל אמצעי תקשורת העומד לרשותה, לרבות שימוש במידע אותו מסר הרוכש בעת השימוש באתר. באם בחרה החברה להציע הנחה ו/או מבצע בכל אמצעי תקשורת העומד לרשותה, רשאית החברה להפסיק ו/או לשנות ו/או לבטל את המבצע ו/או ההנחה בכל עת שתבחר, לפי שיקול דעת הבלעדי של החברה.

 

2.2. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים שנמסרו ע"י המשתמש באתר, אלא בהתאם לתנאי שימוש אלה.

 

2.3. במידה והרוכש מוסר פרטים שגויים ו/או חסרים, ההזמנה לא תבוצע ע"י חברה, ובנוסף אין החברה חייבת לספק שרות ו/או מוצר במקרה כאמור, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה או האתר.

 

2.4. החברה תראה באישור סופי של הזמנה, רק לאחר ובכפוף לחיוב כרטיס האשראי של הרוכש. בנוסף, מועדי המשלוח יחושבו אך ורק ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי.

 

2.5. מובהר בזאת כי בעת הספקת המוצר לרוכש, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחות בעל הכרטיס ו/או הצגת ת.ז של בעל הכרטיס ממנו התבצעה הרכישה כתנאי למסירת המוצר ו/או הספקת השרות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

2.6. האחריות למעקב על ביצוע התשלום חלה על הרוכש בלבד, והחברה לא תודיע על מקרים בהם לא אושרה עסקה ע"י חברות האשראי.

 

2.7. במידה ועסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי של הרוכש, עומדים לרשות הרוכש 5 ימים ממועד ביצוע הזמנת המוצר/שרות להסדיר את התשלום מול החברה ו/או מי מטעמה. באם לא עשה כך, תראה החברה את העסקה כמבוטלת.

 

2.8. החברה מצהירה כי אין היא חייבת להחזיק את כל המוצרים המוצגים באתר במלאי. במידה והוזמן מוצר אשר לא קיים במלאי האתר, בין אם הוא מופיע באתר ובין אם לא, תבוטל העסקה והחברה תשיב ללקוח את כספו. מובהר בזאת כי במקרה שכזה, מובהר לרוכש כי בכל מקרה שכזה לא תהיה לו טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

 

 

ביטול/שינוי עסקה

 

3.1. מובהר בזאת, כי המוצרים ו/או השרותים, המסופקים באמצעות החברה, ומיוצרים באופן פרטני ואישי בהתאם לדרישות הלקוח, לא ניתנים לביטול ו/או לשינוי לאחר ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח.

3.2. במידה והלקוח ביצע הזמנה, וההזמנה טרם הוכנה/הודפסה, רשאי הלקוח לבטל את הזמנתו, בכפוף לפנייה בכתב למשרדי החברה, וקבלת אישור טלפוני ו/או בכתב כי הודעת הביטול התקבלה ע"י החברה.

 

3.3. במידה ועסקה בוטלה ע"י הלקוח, בכפוף לאישור ביטול העסקה ע"י החברה, ישיב הלקוח לחברה את המוצרים המוצגים בהזמנה שבוטלה, וכל עלות הקשורה להחזרת המוצרים למשרדי החברה, ישולמו ע"י הלקוח.

 

3.4. במקרה של ביטול עסקה כאמור, ישלם הלקוח דמי ביטול בשיעור של 10% מערך ההזמנה, או 150 ₪, הנמוך מבניהם.

 

3.5. במידה והלקוח זכאי בהשבת כספו, תזכה החברה את החשבון אשר מופיע בפרטי ההזמנה שבוטלה. במידה ולא ניתן לזכות את החשבון מכל סיבה שהיא, תעמוד ללקוח יתרה ("קרדיט") באתר החברה, אותו יוכל לממש בכל עת לרכישה באתר.

 

3.6. החזרת מוצרים תתבצע כאשר המוצר באריזתו המקורית, חדש, וחסר כל סימני שימוש ו/או נזק, בכפוף לצירוף חשבונית מקורית בלבד.

 

3.7. החזרת מוצר תקין כאמור, שלא נעשה בו שימוש, תתאפשר עד 14 ימים מיום קבלתו.

 

3.8. כל האמור לעיל כפוף לחוק הגנת הצרכן – התשמ"א 1981.

 

מידע ופרטיות

 

4) ביצוע הזמנה, מהווה הסכמה מצד רוכש השרות ו/או המוצר כלפי החברה ו/או האתר ו/או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אשר נמסר לחברה, ע"מ לספק לרוכש מידע, מוצרים ושרותים הקשורים למוצרי החברה.

4.1) החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמה רשאי לעשות שימוש במידע לעיל אשר נמסר לחברה לצורך סקר שוק וכד'.

4.2) החברה והאתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים ע"מ לשמור ככל שניתן על סודיות המידע. החברה לא תמסור פרטים אישיים, למעט דרישה ע"פ צו שיפוטי, או בהתאם לכל דין.

4.3) ביצוע הזמנה מהווה הסכמה מצד הרוכש כלפי החברה ו/או האתר, לוותר על כל טענה, דרישה ותביעה בגין השימוש במידע לעיל, לרבות טענות לפי חוק הגנת הפרטיות – תשמ"א 1981, וחוק המחשבים – תשנ"ה (1995).

 

 

 

אספקה ושילוח

 

5. דמי המשלוח המופיעים באתר, יגבו בעת ההזמנה בנוסף לתשלום בגין ההזמנה.

 

5.1 החברה ו/או האתר אינם אחראים לעיכוב ו/או איחור, לרבות אי הספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או כל ארוע שאינו בשליטת החברה ו/או האתר, לרבות אך לא רק שביתות, אסונות טבע, תקלות טכניות, והגבלות שהוטלו בעקבות מצבי חירום (לרבות וירוס "הקורונה").

 

5.2 הספקת המוצר תבוצע לכתובת שנמסרה בפרטי ההזמנה בעת הרכישה באתר.

 

5.3 זמני הספקת המוצרים כוללים אך ורק ימי עבודה, קרי, א-ה. למען הסר ספק, ערבי חג, ימי חג וימי שישי ושבת אינם כוללים.

 

5.4 זמני הספקת המוצרים הינם עד 10 ימי עבודה, בכפוף לתנאי השימוש.

 

5.5 יודגש כי הגשת פרטים כוזבים, היא פעולה המהווה עבירה פלילית, והעושה זאת צפוי לעמוד בפני הליך משפטי ו/או פלילי.

 

שונות

 

6.1 כל מחלוקת, פרשנות, תביעה ו/או טענה הנובעת מתנאי השימוש לעיל, תעשה בהתאם ובכפוף לדין החל בישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית היא בית המשפט המוסמך ב(באר שבע).

 6.1.1 ניתן לייצור קשר דרך האתר או דרך פלאפון 0545684400

6.2 שמות הפרקים של תנאי השימוש הם לתנאי נוחות בלבד, ואין לראותם כמחייבות ו/או מסייעות בפרשנות תנאי התקנון.

0
    0
    סל קניות
    הסל שלכם ריק :|
    דילוג לתוכן